افغانستان شناسی همه چیز داشت، جز افغانستان شناسی !

0
667

جشنواره افغانستان شناسی چند سالی است از طرف اداره کل اتباع استان قم در این شهر برگزار می گردد

عنوان این جشنواره تداعی کننده یک افغانستان کوچک در دیار مهاجرت است ، انتظار میرفت مراجعه کنندگان این جشنواره بویژه مهاجرین افغانستانی آنگونه که ازنام این جشنواره پیداست با گوشه های از افغانستان آشنا شوند.

بهتر بود عنوان این جشنواره را « توانمندی های مهاجرین افغانستانی قم» می  گذاشتند، نه افغانستان شناسی؛ برنامه های این جشنواره قبل از برگزای در سطح شهر بازتاب نیافت، که مراجعه کنندگان انصار را به جشنواره بکشاند تا مهاجرین گوشه ای از توانمندی ها ونقاط مثبت جامعه مهاجر را به نمایش می گذاشتند وتعامل اجتماعی جامعه مهاجر وانصار از پنجره جدید ومثبت نگریسته میشد.

با وجود اشکالات اساسی در این جشنواره اما مهاجرین افغانستانی از آن استقبال نمودند. برنامه های مختلفی در این جشنواره از سوی مهاجرین به نمایش در امد.

به گزارش افغانستان ما ،حدود ۴۰ غرفه از مهاجرین افغانستانی فعال در حوزه ی فرهنگ و هنر در این جشنواره  توانایی های خود را به نمایش گذاشه بوند همچنین ورزشکاران وصنعت کاران مهاجرین افغانستانی در این جشنواره به اجرای حرکات ورزشی ونیز نمایش محصولات تولیدی خود  پرداختند.

انتظار میرود مسوولین برگزار کننده اینگونه برنامه های فرهنگی آیتم ها وبرنامه های بهتری در نظر بگیرند  تا جوانان مهاجری که در ایران متولد شده اند با فرهنگ کشور خود اشنا شوند؛ اما این جشنواره همه چیز داشت جز افغانستان شناسی.

در این میان موسسه فرهنگی –هنری نمارسانه غرفه ای متفاوت تر از سالهای پیش داشت که اینبار علاوه بر عرضه کتاب و نرم افزار،هنرهای دستی نیز در آن به نمایش گذاشته و از استقبال خوبی برخوردار شد.

نقاط ضعف جشنواره :

۱ . غرفه ها از نظر دیزاین وشکل شبیه یک اردوگاه متروک می ماند

۲ . غرفه ی که فرهنگ وتمدن کهن افغانستان را نمایش دهد وجود نداشت

۳ . فرصت های جدید افغانستان به مراجعه کنندگان معرفی نشد

۴ . زیبای های افغانستان در غرفه ها دیده نشد

۵ . برنامه خاصی برای افغانستان شناسی نبود

نقاط قوت جشنواره:

۱ . برگزاری جشنواره افغانستان شناسی برای دیده شدن مهاجرین افغانستانی  در فضای اجتماعی یک فرصت است که این جشنواره ایجاد کرد

۲ . اشنای مهاجرین افغانستانی با توانمندی های هموطنان خودشان در استان محل زندگی

۳ . تبادل افکار و شناسایی نیازهای مهاجرین

۴ . نمایش نگاه مثبت به مهاجرین « مهاجر یک فرصت است نه تهدید»

 

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

37 − 30 =