درباره حروف ابجد

0
9838

حروف اَبجَد شیوه ای برای مرتب سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده اند. گاهی از این شیوه در شماره گذاری موارد یا صفحات به کار می رود.

حروف ابجد به این شرحند: «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ». و اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ به بیست و هشت حرف تقسیم شده است.

برای آسانی از بر کردن ترتیب این حروف، هر چند تا حرف پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می شوند. این واژه ها عبارت اند از: «اَبْجَدْ – هَوَزْ – حُطّی – کَلَمَنْ – سَعْفَصْ – قَرَشَتْ – ثَخَذْ – ضَظِغْ»

از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه ها نیز استفاده می شود. به این ترتیب که برای هر حرف واژه ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند؛ عدد متناظر را از جدول زیر برمی دارند و اعداد به دست آمده را جمع می زنند. برای نمونه در این روش، واژهٔ «علی» برابر با «۱۱۰» می شود. همچنین «یا علی» برابر با ۱۲۱ می باشد.

همزه(أ) و الف(ا) هر یک را به عدد ۱ حساب می کنند و حروفی که به واسطه تشدید مکرر است؛ یک حرف محاسبه می شوند. مثلاً کلمه فَعّال را ۱۸۱ می گیرند. چون «ف» ۸۰، «ع» ۷۰، «ا» ۱ و «ل» ۳۰ است. استثنائاً لام مشدد کلمه «الله» را دو حرف حساب می کنند. بنا بر این اللّه ۶۶ می شود. چون «ا» ۱، «ل» ۳۰، «ل» ۳۰ و «ه» ۵ است. به همین جهت اللّه را در کتابت با تشدید نمی نویسند. چون لام مکرر است و تشدید ندارد.

حساب کلماتی همچون اله و رحمن صورت مکتوب است؛ نه ملفوظ(الاه و رحمان). از این رو «اله» عدد ۳۶ خواهد بود و «رحمن» ۲۹۸. برخی افراد برای این شماره ها، ویژگی های فراطبیعی قائلند.

این که بعضی از حروف بخصوص اسامی خداوند، دارای خواصی است؛ جای بحث نیست.

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 15 = 23