غنی: دولت افغانستان فردی ،شخصی و میراثی نیست

0
185

رییس جمهور غنی در مراسم معرفی سه معاون تازه مشاورامنیت ملی می گوید که دولت افغانستان فردی، شخصی و میراثی نیست بل یک مجتمع است.
آقای غنی تاکید می ورزد که هیچ عضو نیروهای دولتی، سیاسی، حزبی و تنظیمی بوده نمی تواند.
آقای غنی گفت: “هیچ عضو قوای امنیتی و دفاعی کشور، سیاسی، حزبی و تنظیمی و ممثل فکر قومی و سمتی بوده نمی‌تواند، بلکه هرعضو قوای امنیتی و دفاعی افغانستان، مسلمان و متعهد به آینده این خاک است.”
رییس جمهور پافشاری دارد که حکومت در کنار مدیریت جنگ، دنبال مدیریت صلح هم است؛ صلح ی که با مقدمه حاکمیت قانون دنبال شود.
وی اظهار داشت: “مهمترین موضوع تمرکز نیروهای امنیتی و دفاعی، تنها جنگ نیست، بلکه آوردن صلح و ثبات نیز می‌باشد.
او تصریح کرد: “همانگونه که جنگ را مدیریت می‌کنیم، نیاز است تا صلح را نیز مدیریت نماییم، صلح پایدار و باعزت که تمام اقشار جامعه خود را در آن ببینند و باید اساس آن حاکمیت قانون باشد.”
مشاور امنیت ملی هم ماموریت معاونان تازه اش را برای ثبات و امنیت افغانستان مهم می خواند.
حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی در این نشست خطاب به سه معاون جدیدش گفت: “مسئولیت‌های شما در راستای تأمین امنیت و ثبات کشور مهم است و رهبری حکومت در ادای این مسئولیت‌ها، هرگز شما را تنها نخواهد گذاشت.”
حکومت با این چشم انداز به شمار معاونان مشاور امنیت ملی افزوده که شورای امنیت ملی به اداره ی برای امروز و فردای افغانستان مبدل شود.

 

 

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 33 = 37