مردی همسایه اش را که یک بریتانیایی افغان تبار است، توهین و با او رفتار نژاد پرستانه می کند. روح الله بر رفتار او اعتراض می کند واین ماجرا واکنش های گسترده مردم را درسراسر بریتانیا بر می انگیزد.

0
1160

خروج از نظردهی

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 1 =