درباره ما

افغانستان ما، سایت اطلاع رسانی، سیاسی، فرهنگی واجتماعی است.
افغانستان ما رویدادهای مهاجرین افغانستانی را در کشورهای مختلف پوشش ویژه می دهد.
افغانستان ما تلاش می کند با نگاه معتدل، عادلانه، صادقانه وبه دور از جهت گیری های قومی، مذهبی ، و زبانی رویدادها را به نشر بسپارد.
افغانستان ما زمینه ی مناسب برای انعکاس اندیشه، طرح وگفتمان نخبه گان مهاجر می باشد، به همین علت تعامل وهمیاری با نخبه گان مهاجر را از اصول کاری خود می داند وبرمعرفی نخبه گان مهاجر تاکید می نماید.
افغانستان ما تلاش می کند تا افغانستان و زیبایی هایش را معرفی کند.